Interview Vrije Tijd Amsterdam

Interview met Rik Verkaik en Patrick Koster (read english version below)

Kun je allereerst ki club.cool eens introduceren?

ki club.cool is een karateschool die in 1994 is opgericht door twee beeldend kunstenaars en vechtsport enthousiastelingen Thérèse Zoekende en Patrick Koster. De sfeervolle dojo of karate oefenzaal ligt onder de Herengracht ter hoogte van nummer 34. De dojo is uiterst goed bereikbaar in het centrum van Amsterdam nabij het Centraal Station.

De club heeft ook een afdeling in Waterland te weten Monnickendam. Sommige bewoners van Amsterdam-Noord of Broek in Waterland verkiezen het om daar de lessen te volgen. Je kunt in Monnickendam makkelijk en kosteloos parkeren. Er zijn lessen voor kinderen vanaf 5 tot en met 105 jaar. Nog niet zo lang gelden hebben we Ouder & Kind karate geïntroduceerd. Deze intergenerationele karate-vorm verbindt jonge kinderen, jongeren en volwassenen door samen te sporten. Leeftijd barrières worden hier geslecht en elke leeftijdsgroep kan van de andere leren en inspireren.

Zou je drijvende krachten achter ki club.cool eens willen benoemen? En wat is de rolverdeling?

De drijvende krachten zijn oprichters en altijd aanwezige sensei (leraren) Patrick Koster (4e Dan) en Thérèse Zoekende (4e Dan). De club zou ook niet zonder de positieve inzet van vele zich al lange tijd inzettende en hard trainende leden kunnen. De club is een zeer diverse gemeenschap die zich gezamenlijk inzet voor een goede en veilige trainingssfeer. Zodat veel geleerd en geëxperimenteerd kan worden en bovenal pittig getraind. De lessen staan onder leiding van sensei Thérèse of sensei Patrick die om de week een andere groep voor hun rekening nemen.

Hoeveel leden heeft jullie karateclub?

Het ledenaantal is altijd een dynamische component binnen een sportclub maar het is een haalbaar en realistisch streven van de club om altijd gemiddeld rond de 150 leden uit te komen.

Wat zijn de kernwaarden bij ki club.cool?

Gemeenschapszin, wederzijds respect, vriendschap, gezondheid, positiviteit en gezelligheid. “Where focus goes, ki flows”.

Welke trainingen worden er door jullie gegeven?

Traditionele karate-do trainingen verweven met hedendaagse en moderne inzichten uit de bewegingsleer, martial arts en sport-, beweegonderwijs. Traditioneel karate heeft wortels in India en China en is uiteindelijk gevormd in Japan. Karate is bovenal bedoeld voor zelfverwerkelijking en is een zelfverdedigingskunst. Een karate beoefenaar zal nimmer een gevecht beginnen, maar zal zich indien nodig verdedigen. Karate is behalve een krijgskunst ook een spirituele en mentale training.

Organiseren jullie ook wedstrijden?

Wedstrijdkarate is een jonge ontwikkeling binnen karate. Bij de club onderwijzen we traditioneel karate dat tot stand kwam voordat wedstrijdkarate werd geïntroduceerd. Competitie en overwinnen maakt bij traditioneel karate op een andere manier deel uit van de training. Elke training bij de club bevat dermate uitdagingen dat deze met gemak kunnen worden opgevat als een wedstrijd. Een wedstrijd tegen de sterkste en geduchtste tegenstander die er is, namelijk jezelf. Ook bevat elke karate training partner onderdelen – bij karate “kumite” genoemd. Hierbij wordt een gevecht nagebootst dat bijna niet van een echt gevecht is te onderscheiden. Behalve dat het “skin-touch” controle principe wordt toegepast. Competitie elementen zijn ook toe te passen bij de beoefening van kata. Deze stilistische choreografie verbeeldt een spiegelgevecht met meerdere tegenstanders. Het is uiterst spannend om uit te voeren of om uitgevoerd te zien worden.

Wat is het hoogtepunt in de geschiedenis van de vereniging?

In juni 1994 werd de karateschool opgericht. Vorig jaar juni 2019 bestond de club 25 jaar. Toen Thérèse en Patrick in ’94 voor het eerst begonnen met lesgeef activiteiten was de hoofdmotivatie dat zij zelf wilden trainen. En passant droegen zij dit karate-enthousiasme over aan leerlingen. Hierop ontstond zoveel response dat een club al snel een feit was. Het houden van een karateschool is altijd een beetje vanzelf gegaan, Thérèse en Patrick hebben dat allebei nooit zo nadrukkelijk geambieerd, omdat zij immers ook al beeldend kunstenaar waren. Blijkbaar is het geven van karatelessen een soort van roeping in het leven van Thérèse en Patrick omdat de vijfentwintig jaar snel voorbij zijn gegaan en de club nog altijd bruist van de energie.

Thérèse en Patrick hebben hun karateopleiding bij de Japanse karatebond gedaan en daardoor altijd veel gereisd. De club is in de jaren internationaal, tot in Japan bekend geworden en heeft beroemde leraren als gast gehad zoals onder andere Osaka Yoshiharu (8e Dan). Ook hebben we wel eens een lid gehad die in de Tweede Kamer zat en daardoor vaak op tv was. Dan kwam er een filmploeg de les filmen en werden de docenten geïnterviewd.

Waarom karate en niet een andere sport?

Karate sloot aan op de levensvisie die wij als kunstenaars al hadden. Het was er als het ware een aanvulling op vanwege de lichamelijke component. Karate is een heel volledige bewegingskunst zowel in fysieke als spiritueel mentale zin. Je ontdekt er steeds weer nieuwe uitdagingen in. Karate is net als het kunstenaarschap een ‘way of life’.

Kan iedereen zomaar meedoen aan de lessen of werkt het anders?

We hebben bij de club speciale lessen voor absolute beginners, lessen voor het gemengde niveau en voor de (ver)gevorderde karate beoefenaar. Afhankelijk van je niveau is het raadzaam om een les uit te kiezen die past bij je huidige niveau. Hierover kan de club je ook adviseren. Voor de absolute beginner is het onontbeerlijk eerst bij de beginnerslessen te komen. Op woensdag in Amsterdam en op vrijdag in Monnickendam zijn er voor deze groep speciale lessen waarbij het mogelijk is om op ieder moment in te stromen.

Heb je nog iets toe te voegen?

Als je naar aanleiding hiervan meer vragen hebt of niet kunt wachten om eens zelf karate te gaan doen kan ik wellicht persoonlijk ingaan op verdere vragen, bij een bezoek aan de club.

Interview-ki-clubcool-met-vrije-tijd-amsterdam-karate-school-Patrick-koster-vechtsport-amsterdam, vechtsport-waterland, vechtsport-monnickendam, vechtsport-broek-in-waterland, way-of-life-karate, traditioneel-karate-amsterdam, traditioneel-karate-monnickendam, traditioneel-karate-waterland, traditioneel-karate-broek-in-waterland, body-language-karate, vrije-tijd-amsterdam, vrije-tijd-amsterdam-karate, vrije-tijd-karate, mijn-sport-karate, sport-zoeken-karate, sport-zoeken-amsterdam, sport-zoeken-waterland, sport-zoeken-monnickendam, sport-zoeken-broek-in-waterland, sport-club-zoeken, vechtsport-zoeken, fitness-amsterdam-noord, fitness-monnickendam, fitness-waterland, fitness-broek-in-waterland, karate-4-me, karate4me, karate4me-amsterdam, karate4me-monnickendam, spiegelgevecht-amsterdam, spiegelgevecht-monnickendam, schijngevecht-amsterdam, schijngevecht-monnickendam, osaka-yoshiharu-amsterdam, interview-patrick-koster, interview-rik-verkaik, interview-ki-clubcool, kata-karate-amsterdam, choreografie-kata, gevecht-tegen-jezelf, je-grootste-tegenstander, grootste-tegenstander, tegenstander-amsterdam, karate-levensvisie, sensei-patrick-koster, sensei-therese-zoekende, gemeenschapszin, wederzijds-respect, vriendschap, gezondheid, positiviteit, gezelligheid, where-focus-goes-ki-flows, respect-amsterdam, respect-monnickendam, wederzijds-respect-amsterdam, wederzijds-respect-monnickendam, vriendschap-amsterdam, vriendschap-monnickendam, karate-vriendschap, gezondheid-amsterdam, gezondheid-monnickendam, karate-gezondheid, positiviteit-amsterdam, positiviteit-monnickendam, karate-positiviteit, gezelligheid-amsterdam, gezelligheid-monnickendam, gezelligheids-club, positivos, positivos-amsterdam, positivos-monnickendam, energie-amsterdam, energie-monnickendam, karate-workshop, karate-clinic, karate-workshop-amsterdam, karate-clinic-amsterdam, karate-workshop-nederland, karate-clinic-nederland, karate-workshop-voor-bedrijven, karate-clinic-voor-bedrijven, bedrijfs-karate,

English version

Interview with Rik Verkaik and Patrick Koster

Can you first of all introduce ki club.cool?

ki club.cool is a karate school that was founded in 1994 by two visual artists and martial arts enthusiasts Thérèse Zoekende and Patrick Koster. The atmospheric dojo or karate exercise room is located below Herengracht at number 34 and is extremely easy to reach in the center of Amsterdam near Central Station.

The club also has a department in Waterland namely Monnickendam and some residents of Amsterdam-Noord or Broek in Waterland prefer to follow the lessons there. You can park easily and free of charge in Monnickendam. There are lessons for children from 5 up to and including 105 years and have not introduced Parent & Child karate for very long. This intergenerational karate form connects young children, young people and adults by exercising together. Age barriers are broken here and each age group can learn and inspire from the others.

Would you like to name driving forces behind ki club.cool? And what is the division of roles?

The driving forces are founders and always present sensei (teachers) Patrick Koster (4th Dan) and Thérèse Zoekende (4th Dan). Ki club.cool would also not be able to do without the positive efforts of many members who have been committed and training hard for a long time. ki club.cool is a very diverse community that together strives for a good and safe training atmosphere in which much can be learned and experimented and, above all, spicy training. The lessons are led by sensei Thérèse or sensei Patrick who take on a different group every other week.

How many members does your karate club have?

The number of members is always a dynamic component within a sports club, but it is a feasible and realistic goal of the club to always have an average of around 150 members.

What are the core values at ki club.cool?

Community spirit, mutual respect, friendship, health, positivity and socializing. “Where focus goes, ki flows”.

Which training courses are given by you?

Traditional karate-do training courses interwoven with contemporary and modern insights from kinematics, martial arts and sports and exercise education. Traditional karate has roots in India and China and was eventually formed in Japan. Karate is primarily intended for self-realization and is a self-defense art. A karate practitioner will never start a fight, but will defend himself if necessary. Karate is not only a martial art but also a spiritual and mental training.

Do you also organize competitions?

Competition karate is a young development within karate. At the club we teach traditional karate that came about before competitive karate was introduced. With traditional karate, competition and overcoming form part of the training in a different way. Every training at the club contains such challenges that they can easily be seen as a competition. A match against the strongest and most formidable opponent there is, namely yourself. Each karate training partner also contains parts – called “kumite” in which a fight is simulated which is almost indistinguishable from a real fight except that the “skin-touch” control principle is applied. Competition elements can also be applied in the practice of kata, this stylistic choreography depicts a mirror fight with multiple opponents and is extremely exciting to perform or to see performed.

What is the highlight in the history of the association?

The karate school was established in June 1994. Last year June 2019 the club existed for 25 years. When Thérèse and Patrick first started teaching activities in ’94, the main motivation was that they wanted to train themselves and pass on this karate enthusiasm to passers-by. There was so much response to this that a club quickly became a fact. Keeping a karate school has always gone a bit by itself, both Thérèse and Patrick have never explicitly aspired to that, because they were already visual artists. Apparently giving karate lessons is a kind of vocation in the life of Thérèse and Patrick because the twenty-five years have passed quickly and the club is still brimming with energy.

Thérèse and Patrick have done their karate training with the Japanese karate association and have always traveled a lot. Over the years, the club has become known internationally as far as Japan and has hosted famous teachers such as Osaka Yoshiharu (8th Dan). We have also had a member who was in the Lower House of the government and was therefore often on TV. Then a film crew came to film the lesson and the teachers were interviewed.

Why karate and not another sport?

Karate connected to the vision of life that we as artists already had. It was, as it were, an addition to it because of the physical component. Karate is a very complete art of movement in both the physical and the spiritual mental sense. You constantly discover new challenges in it. Karate is, just like artistry, a “way of life”.

Can everyone just take part in the lessons or does it work differently?

At the club we have special lessons for absolute beginners, lessons for the mixed level and for the advanced karate practitioner. Depending on your level, it is advisable to choose a lesson that matches your current level. The club can also advise you on this. For the absolute beginner it is essential to first attend the beginners lessons. On Wednesdays in Amsterdam and on Fridays in Monnickendam there are special lessons for this group where it is possible to join in at any time.

Do you have anything else to add?

If, as a result of this, you have more questions or cannot wait to do karate yourself, I may personally go into further questions when you visit the club.

Posted on 4 maart 2020 in Monnickendam, karate Monnickendam, ouder en kind karate, Ki, Vrije Tijd Monnickendam, karate

Bericht delen

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

13 − 8 =